Admin1
2020-10-14T10:06:44Z
Nhà trường dành nguồn kinh phí 2,2 tỷ hỗ trợ tài chính cho sinh viên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19 đợt 2 năm 2020.
Thông báo chi tiết của Trường tại đây.