101180078
2024-03-19T04:22:00Z
Kính thưa thầy/cô phòng đào tạo
em tên là: Lê Hiền Vinh, Lớp: 18C1A
Số thẻ sinh viên:101180078
Ngành: Công Nghệ Chế Tạo Máy
Em làm đơn này xin thầy/cô khoa và phòng đào tạo cho em xin chuyển điểm học phần của những môn học trong học kì 1 năm 2023-2024 vừa qua. Em xin cảm ơn ạ.

Số TT Mã học phần Tên Học Phần Số tín chỉ Mã học phần thay thế Tên học phần thay thế Sô tín chỉ Điểm xếp loại(T4)

1 1010973 TH Nguyên Lí Cắt 0,5 1012540 TN Nguyên Lí 0 3.0(B)
Và Dụng Cụ Cắt Và Dụng Cụ
Gia Công Vật Liệu

2 1010363 Truyền Động Thuỷ 2 1012390 Truyền Động Thủy Khí 2.5 1.0 (D)
Lực Và Khí Nén

3 1080720 Cơ Sở Thiết Kế Máy 3 1012490 Thiết Kế Hệ Thống 2 1.0 (D)
Dẫn Động Cơ Khí

4 1011183 TH Truyền Động 0.5 1012400 TH Truyền Động Thủy Khí 0 1.5 (D+)
TL & KN

5 1012280 TH Dung Sai 0 1012280 TH Dung Sai Và Kỹ Thuật Đo 0 3.0 (B)
Và Kỹ Thuật Đo

6 1080352 Đồ Án Cơ Sở 2 1012550 PBL 1: Thiết Kế Hệ Thống 3 2.5 (C+)
Thiết Kế Máy Cơ Khí

7 1011193 Kỹ Thuật Điều Khiến 2 1012440 Cơ Sở Điều Khiển Hệ Cơ Khí 2 2.0 (C)
Tự Động

Em xin cảm ơn ạ
Phòng Đào tạo
2024-03-19T09:36:55Z
Originally Posted by: 101180078 

Kính thưa thầy/cô phòng đào tạo
em tên là: Lê Hiền Vinh, Lớp: 18C1A
Số thẻ sinh viên:101180078
Ngành: Công Nghệ Chế Tạo Máy
Em làm đơn này xin thầy/cô khoa và phòng đào tạo cho em xin chuyển điểm học phần của những môn học trong học kì 1 năm 2023-2024 vừa qua. Em xin cảm ơn ạ.

Số TT Mã học phần Tên Học Phần Số tín chỉ Mã học phần thay thế Tên học phần thay thế Sô tín chỉ Điểm xếp loại(T4)

1 1010973 TH Nguyên Lí Cắt 0,5 1012540 TN Nguyên Lí 0 3.0(B)
Và Dụng Cụ Cắt Và Dụng Cụ
Gia Công Vật Liệu

2 1010363 Truyền Động Thuỷ 2 1012390 Truyền Động Thủy Khí 2.5 1.0 (D)
Lực Và Khí Nén

3 1080720 Cơ Sở Thiết Kế Máy 3 1012490 Thiết Kế Hệ Thống 2 1.0 (D)
Dẫn Động Cơ Khí

4 1011183 TH Truyền Động 0.5 1012400 TH Truyền Động Thủy Khí 0 1.5 (D+)
TL & KN

5 1012280 TH Dung Sai 0 1012280 TH Dung Sai Và Kỹ Thuật Đo 0 3.0 (B)
Và Kỹ Thuật Đo

6 1080352 Đồ Án Cơ Sở 2 1012550 PBL 1: Thiết Kế Hệ Thống 3 2.5 (C+)
Thiết Kế Máy Cơ Khí

7 1011193 Kỹ Thuật Điều Khiến 2 1012440 Cơ Sở Điều Khiển Hệ Cơ Khí 2 2.0 (C)
Tự Động

Em xin cảm ơn ạChào em!
Trường đã nhận thông tin, kiểm tra và cập nhật, em nộp đơn cập nhật học phần tại bàn số 5 khu HC1C.
Phòng Đào tạo
2024-03-19T09:39:07Z
Originally Posted by: Phòng Đào tạo 

Originally Posted by: 101180078 

Kính thưa thầy/cô phòng đào tạo
em tên là: Lê Hiền Vinh, Lớp: 18C1A
Số thẻ sinh viên:101180078
Ngành: Công Nghệ Chế Tạo Máy
Em làm đơn này xin thầy/cô khoa và phòng đào tạo cho em xin chuyển điểm học phần của những môn học trong học kì 1 năm 2023-2024 vừa qua. Em xin cảm ơn ạ.

Số TT Mã học phần Tên Học Phần Số tín chỉ Mã học phần thay thế Tên học phần thay thế Sô tín chỉ Điểm xếp loại(T4)

1 1010973 TH Nguyên Lí Cắt 0,5 1012540 TN Nguyên Lí 0 3.0(B)
Và Dụng Cụ Cắt Và Dụng Cụ
Gia Công Vật Liệu

2 1010363 Truyền Động Thuỷ 2 1012390 Truyền Động Thủy Khí 2.5 1.0 (D)
Lực Và Khí Nén

3 1080720 Cơ Sở Thiết Kế Máy 3 1012490 Thiết Kế Hệ Thống 2 1.0 (D)
Dẫn Động Cơ Khí

4 1011183 TH Truyền Động 0.5 1012400 TH Truyền Động Thủy Khí 0 1.5 (D+)
TL & KN

5 1012280 TH Dung Sai 0 1012280 TH Dung Sai Và Kỹ Thuật Đo 0 3.0 (B)
Và Kỹ Thuật Đo

6 1080352 Đồ Án Cơ Sở 2 1012550 PBL 1: Thiết Kế Hệ Thống 3 2.5 (C+)
Thiết Kế Máy Cơ Khí

7 1011193 Kỹ Thuật Điều Khiến 2 1012440 Cơ Sở Điều Khiển Hệ Cơ Khí 2 2.0 (C)
Tự Động

Em xin cảm ơn ạChào em!
Trường đã nhận thông tin, kiểm tra và cập nhật, em nộp đơn cập nhật học phần tại bàn số 5 khu HC1C.