106140053
2021-01-07T02:11:36Z
Em muốn hỏi về hiện tại trên thông báo nhà trường em hiện ko còn nợ môn nào nữa nhưng trong điều kiện xét tốt nghiệp còn 2 tín chỉ tự chọn. Em muốn hỏi về việc phòng đào tạo giúp em danh mục cần hoàn thành , nhưng môn và tín chỉ còn thiếu cho xét tốt nghiệp. Em xin cảm ơn.
2021-02-24T03:27:22Z
Khoa ĐTVT đã giải quyết trực tiếp với sinh viên.