Admin1
  •  pmduc
  • Administration Topic Starter
2020-08-04T01:30:59Z
Do tình hình dịch Covid19 nên Nhà trường đã điều chỉnh hoạt động đào tạo HK hè 2020 và HK1/2020-2021. Nội dung toàn văn thông báo tại đây. 
Một số điểm chính trong thông báo:
1. Học kỳ hè 2020:
1a. Triển khai dạy-học tất cả các lớp lý thuyết học kỳ hè 2020 trên hệ thống DUT-LMS và MS Teams;
1b. Tạm dừng tất cả các lớp thực hành, thí nghiệm chưa hoàn thành; dừng triển khai thi cuối kỳ các lớp lý thuyết. Khi trở lại hoạt động bình thường, Nhà trường sẽ bố trí lịch & tổ chức thi;
1c. Thực tập tốt nghiệp của khoa Cơ khí, Cơ khí giao thông: tạm hoãn. Thực tập tốt nghiệp của các khoa khác: theo tình hình thực tế tại doanh nghiệp;
2. Học kỳ 1/2020-2021:
2a. Hoãn hoạt động tuần sinh hoạt sinh viên đầu năm;
2b. Tạm dừng các hoạt động dạy-học cho đến khi có thông báo tiếp theo. Giảng viên, sinh viên chuẩn bị để sẵn sàng cho việc dạy-học trực tuyến khi Trường có thông báo triển khai thực hiện.

* Lưu ý: Khung kế hoạch đào tạo năm học của Trường đã công bố tháng 6/2020