105170045
2022-02-19T10:09:00Z
Em muốn biết thủ tục đăng ký và điều kiện để được đào tạo hạ sĩ quan dự bị ạ