101180228
2022-06-04T11:02:01Z
Kính gửi phòng đào tạo.
Tên em là: Nguyễn Văn Dũng.
Lớp: 18CDT2.
MSSV: 101180228.
Khoa Cơ Khí.
Kỳ này em có đăng ký học phần anh văn A2.2, nhưng sắp đến ngày thi mà trong trang sinh viên của em vẫn chưa hiện lịch thi học phần này, vậy em mong nhà trường có thể hiện lịch thi học phần này giúp em.
Em chân thành cảm ơn!