103220194
2022-10-19T03:14:43Z
Họ tên:Văn Hữu Minh Nhật
Lớp KTOTO1 khoá 2022
Tài khoản MS Team: 103220194@sv1.dut.udn.vn
Lý do: em không đăng nhập vào 365 được
Mong nhà trường có thể cấp lại mật khẩu 365
2023-04-06T01:49:49Z
Em đăng nhập trang sv.dut.udn.vn để gửi yêu cầu. Mật khẩu mới sau khi reset sẽ được hiển thị trên trang này sau tối đa là 24giờ.