107170272
2021-01-18T14:43:07Z
Kính gửi Phòng Đào Tạo - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Em là Phạm Thị THủy Tiên - MSSV: 107170272, lớp Sinh hoạt: 17SH, thuộc Khoa Hóa.
Em xin trình bày sự việc sau:
Ở kỳ này ( kỳ II năm học 2020-2021) Em có đăng ký được học phần tự chọn là Công nghệ Tế Bào Thực Vật mã HP: 1070653.2020.17.48 với số lượng 69/70 sinh viên.
Tuy nhiên, học phần Thí nghiệm Công nghệ tế bào thực vật là học phần song hành yêu cầu của học phần trên chỉ mở cho 60 sinh viên đăng ký nên có 9 sinh viên không đăng ký được. Em hy vọng Phòng Đào Tạo có thể xem xét mở thêm số lượng đăng ký để chúng em có thể đăng ký học hoàn thành đủ tín chỉ và được nhận được Đồ án tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn!