105190414
2022-12-08T07:57:22Z
Tên: Nguyễn Thị Anh Thư
MSSV: 105190414
Em đã đk môn:
thiết bị điện công nghiệp
Mã hp: 1053440.2220.20.36
Nhưng ko hiện môn
Thiết kế cung cấp điện Xí nghiệp công nghiệp
Song hành với môn thiết bị điện công nghiệp
Nhà trường đk giúp em