107200191
2023-01-09T14:18:30Z
- Kính gửi Phòng Đào Tạo

Em tên là Trần Văn Dũng học lớp 20KTHH1, MSSV 107200191. Theo lịch của nhà trường thì hôm nay là lịch huỷ lớp học phần đã đăng ký trong kỳ này.
Nhưng em không thể huỷ được lớp học phần đã đăng kí ạ.
Tên lớp học phần: Thiết kế mô phỏng VL và CN
mã lớp học phần: 1077040.2220.20.51

Vì học phần này không có trong khung chương trình đào tạo của em, nên em mong muốn được hủy lớp học phần này. Kính mong nhà trường tạo điều kiện cho em.

Em xin chân thành cảm ơn!
Phòng Đào tạo
2023-01-17T09:54:50Z
Originally Posted by: 107200191 

- Kính gửi Phòng Đào Tạo

Em tên là Trần Văn Dũng học lớp 20KTHH1, MSSV 107200191. Theo lịch của nhà trường thì hôm nay là lịch huỷ lớp học phần đã đăng ký trong kỳ này.
Nhưng em không thể huỷ được lớp học phần đã đăng kí ạ.
Tên lớp học phần: Thiết kế mô phỏng VL và CN
mã lớp học phần: 1077040.2220.20.51

Vì học phần này không có trong khung chương trình đào tạo của em, nên em mong muốn được hủy lớp học phần này. Kính mong nhà trường tạo điều kiện cho em.

Em xin chân thành cảm ơn!Đã hủy