101210354
2022-08-25T03:29:41Z
Em tên là Nguyễn Phước Hoàng Long lớp 21CDTCLC2 Mssv101210354. Em viết đơn này xin đổi học phần 2170020.2210.21.16 Môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin Nguyễn Lê Thu Hiền Thứ 7,1-2,F309 sang học phần 1011113.2210.21.05 Môn Vật liệu KT Nguyễn Bá Kiên học vào Thứ 6: 9-10,E110A. Mong phòng sớm giải quyết ạ. Em xin chân thành cảm ơn