101200223
2022-11-29T12:53:12Z
Kính gửi thầy cô phòng đào tạo
Em tên là: Trần Công Hảo
Lớp: 20CDT1
MSSV 101200223.
Do các năm trước em chưa thể đăng kí học phần KT xung số và đo lường điện tử được để học đây là đây là học phần cơ sở ngành nên là học phần học trước của rất nhiều học phần phía sau, nên hiện em đang bị trễ tiến độ. Nên em mong nhà trường có thể mở số lượng đăng ký lớp KT xung số và đo lường điện tử để em có thể đăng kí học và không bị tiếp tục trễ
Mong thầy chô phòng đào tạo có thể giúp đỡ em xin cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2022-12-09T03:34:30Z
Originally Posted by: 101200223 

Kính gửi thầy cô phòng đào tạo
Em tên là: Trần Công Hảo
Lớp: 20CDT1
MSSV 101200223.
Do các năm trước em chưa thể đăng kí học phần KT xung số và đo lường điện tử được để học đây là đây là học phần cơ sở ngành nên là học phần học trước của rất nhiều học phần phía sau, nên hiện em đang bị trễ tiến độ. Nên em mong nhà trường có thể mở số lượng đăng ký lớp KT xung số và đo lường điện tử để em có thể đăng kí học và không bị tiếp tục trễ
Mong thầy chô phòng đào tạo có thể giúp đỡ em xin cảm ơn.sv đã đk