105210066
2023-12-13T08:09:32Z
Em tên là Lê Hùynh Quốc Khánh
Mssv:105210066
Em xin phép trường mở thêm số lượng cho lớp Thí Nghiệm : TH Bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
Mã lớp học phần:
1053350.2320.21.28
Vì nhóm 28 có tận 35 sinh viên nhưng lớp thí nghiệm trên chỉ có 25 sinh viên ( còn các lớp thí nghiệm khác không đăng ký được vì cấn thời khoá biểu của nhóm 28)
Phòng Đào tạo
2023-12-14T02:55:40Z
Originally Posted by: 105210066 

Em tên là Lê Hùynh Quốc Khánh
Mssv:105210066
Em xin phép trường mở thêm số lượng cho lớp Thí Nghiệm : TH Bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
Mã lớp học phần:
1053350.2320.21.28
Vì nhóm 28 có tận 35 sinh viên nhưng lớp thí nghiệm trên chỉ có 25 sinh viên ( còn các lớp thí nghiệm khác không đăng ký được vì cấn thời khoá biểu của nhóm 28)


Hiện tại 1 vài nhóm vẫn còn slot em tự sx đk