Phòng Đào tạo
2021-08-10T07:06:05Z
chào em, em đã tự xóa các học phần đã đăng ký. xem hình ảnh: https://1drv.ms/u/s !AtwKlDZ6Vqbtlyxkhem7JRS50_1n?e=MeCWmS
em tự đăng ký lại.