105210223
2021-12-16T04:16:28Z
Tên : Nguyễn Mạnh Cường
Lớp sinh hoạt 21DCLC3- Khoa Điện
Email : 105210223@dut.udn.vn
Lý do : Em là lớp trưởng của lớp 21dclc 3 có một bạn trong lớp quên mật khẩu cả trang sv.dut.udn.vn lẫn trang fr.
vậy em thay bạn để xin nhà trường cấp lại mật khẩu cho bạn ấy ạ
Tên : Lê Thị Thu Hằng
lớp sinh hoạt 21DCLC3 -Khoa Điện
mã sinh viên : 105210227