110180023
2022-06-20T03:15:11Z
Họ và tên: Trương Việt Hoàng
Mã sinh viên: 110180023
Lớp: 18X1A
Tài khoản Microsoft: 110180023@sv1.dut.udn.vn
Lý do: Tài khoản của em bị lỗi và không thể đăng nhập được
Mong nhà trường có thể kích hoạt lại tài khoản giúp em