103190078
2022-06-25T07:00:05Z
Kinh gửi phòng đào tạo
Em tên là Nguyễn Đức Tài lớp học phần 19C4CLC2
Mssv: 103190078
Phòng Đào tạo
2022-06-29T09:17:08Z
Originally Posted by: 103190078 

Kinh gửi phòng đào tạo
Em tên là Nguyễn Đức Tài lớp học phần 19C4CLC2
Mssv: 103190078


Lớp đã quá số lượng đăng ký học, em chờ đăng ký ở HK1