106180203
2022-07-26T03:50:59Z
Tên: Lương Quang Khải
Mssv: 106180203
Lớp: 18DTCLC
Em đã nộp đơn hỗ trợ học phần thay thế, tới ngày đăng kí các học phần thì không thấy hiện trên trang đăng ký học phần ạ.
Trường điện từ(1062090) -> Anten và truyền sóng (1063360).
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1(2090131) -> Triết học Mác-Lênin (2090150).
Mong thầy cô hỗ trợ em đăng ký học phần