107190177
2024-03-07T01:14:34Z
Gửi: Thầy/Cô phòng Đào tạo
Em tên là Đặng Thị Huyền Linh
Lớp: 19SH2
MSSV: 107190316
Em đã học xong học phần thay thế của TN Hóa Sinh 1(mã HP 1070123, 1 TC) là học phần TN Hóa Sinh (mã HP 1075500, 0 TC) nhưng vì chưa được cập nhập điểm học phần thay thế nên em vẫn không có tên trong danh sách nhận đồ án tốt nghiệp.
Nên mong thầy cô phòng Đào tạo xem xét và hỗ trợ để em có thể nhận đồ án tốt nghiệp vào kỳ này.
Em cảm ơn ạ!
Phòng Đào tạo
2024-03-07T02:32:51Z
Originally Posted by: 107190177 

Gửi: Thầy/Cô phòng Đào tạo
Em tên là Đặng Thị Huyền Linh
Lớp: 19SH2
MSSV: 107190316
Em đã học xong học phần thay thế của TN Hóa Sinh 1(mã HP 1070123, 1 TC) là học phần TN Hóa Sinh (mã HP 1075500, 0 TC) nhưng vì chưa được cập nhập điểm học phần thay thế nên em vẫn không có tên trong danh sách nhận đồ án tốt nghiệp.
Nên mong thầy cô phòng Đào tạo xem xét và hỗ trợ để em có thể nhận đồ án tốt nghiệp vào kỳ này.
Em cảm ơn ạ!Chào em!
Em làm đơn nhập điểm thay thế nộp àn số 5 khu HC1C em nhé.