106190081
2023-07-11T15:07:12Z
Kính gửi phòng đào tạo
Em là Trần Văn Thái
Mssv: 106190081
Lớp 19DTCLC2
Học phần gốc : môn Truyền số liệu 3 chỉ (1062980) và Học phần thay thế là môn Kỹ thuật truyền dữ liệu 3 chỉ (1063620)
Học phần gốc : môn Vật lý điện từ 4 chỉ (1062143) và Học phần thay thế là môn Vật lý bán dẫn 3 chỉ (1062943)
Học phần gốc : môn Xử lý số tín hiệu 4 chỉ (1063640) và môn TN xử lý số tín hiệu 0 chỉ (1062960) và Học phần thay thế là Lập trình hướng đối tượng 2 chỉ (1062950) và môn Toàn rời rạc 2 chỉ (1063610)
Học phần gốc : môn PBL1: lập trình và tín hiệu 5 chỉ (1062133) và Học phần thay thế là mô PBL1: Lập trình 2 chỉ (1062940) và môn Xủ lý ảnh 3 chỉ (1062153)
Và em đã học xong những học phần thay thế này trong kỳ 2 năm 2022-2023 và đã qua hết nhưng tại danh mục thông tin kết quả xét công nhận tốt nghiệp vẫn còn ghi thiếu PBL 1: Lập trình và tín hiệu (5), Vật lý điện từ (4), Xử lý số tín hiệu (4) do xét nhầm môn học phần thay thế. Kính mong quý thầy cô cập nhật lại giúp em với ạ. Em xin cảm ơn
Phòng Đào tạo
2023-07-12T09:24:51Z
Originally Posted by: 106190081 

Kính gửi phòng đào tạo
Em là Trần Văn Thái
Mssv: 106190081
Lớp 19DTCLC2
Học phần gốc : môn Truyền số liệu 3 chỉ (1062980) và Học phần thay thế là môn Kỹ thuật truyền dữ liệu 3 chỉ (1063620)
Học phần gốc : môn Vật lý điện từ 4 chỉ (1062143) và Học phần thay thế là môn Vật lý bán dẫn 3 chỉ (1062943)
Học phần gốc : môn Xử lý số tín hiệu 4 chỉ (1063640) và môn TN xử lý số tín hiệu 0 chỉ (1062960) và Học phần thay thế là Lập trình hướng đối tượng 2 chỉ (1062950) và môn Toàn rời rạc 2 chỉ (1063610)
Học phần gốc : môn PBL1: lập trình và tín hiệu 5 chỉ (1062133) và Học phần thay thế là mô PBL1: Lập trình 2 chỉ (1062940) và môn Xủ lý ảnh 3 chỉ (1062153)
Và em đã học xong những học phần thay thế này trong kỳ 2 năm 2022-2023 và đã qua hết nhưng tại danh mục thông tin kết quả xét công nhận tốt nghiệp vẫn còn ghi thiếu PBL 1: Lập trình và tín hiệu (5), Vật lý điện từ (4), Xử lý số tín hiệu (4) do xét nhầm môn học phần thay thế. Kính mong quý thầy cô cập nhật lại giúp em với ạ. Em xin cảm ơnChào em!
Trường đã nhận thông tin, kiểm tra và cập nhật em nhé.
106190081
2023-07-20T10:56:12Z
Thưa phòng đào tạo :
Phòng đào tạo đã xét nhầm môn học phần thay thế và đã giảm số tín chỉ tích lũy ạ
Phòng Đào tạo
2023-07-28T06:50:56Z
Originally Posted by: 106190081 

Thưa phòng đào tạo :
Phòng đào tạo đã xét nhầm môn học phần thay thế và đã giảm số tín chỉ tích lũy ạChào em!
em đến bàn số 5 khu HC1C vào các buổi chiều trong tuần để viết phản hồi cho rõ nhé.